Category Archives: Phật Học

Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt

Thầy Thích Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là […]

Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly

Thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru)là một trong những thần chú Phật giáo được dùng rất nhiều trong việc chữa bệnh, thiền định và trị liệu…Các thiền sư Tây Tạng dựa vào thần chú Phật Dược Sư để chữa bệnh cho họ. Thực hànhthường xuyên với Đức Phật Dược Sư […]